Statut Obecních listů

 

STATUT OBECNÍCH LISTŮ

(nahrazuje dosud platný „statut obecního zpravodaje“ ze 28.8.2013)

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.    Obecní listy (dále i zpravodaj) jsou periodickou tiskovinou územně samosprávného celku – Obce Hřibiny-Ledská, jsou evidovány Ministerstvem 

       kultury (evidenční číslo MK ČR E 21827).

2.    Obecní listy slouží k širší a podrobnější informovanosti občanů obce Hřibiny-Ledská

      - v oblasti kultury, společenských akcí, sportu, školství, významných událostí 

      - v oblasti důležitých sdělení obecního úřadu

      - k inzerci

3.    Do Obecních listů má právo přispívat každý občan.

4.    Jednotlivá vydání sestavuje redakce a koriguje redakční rada.

5.    Obecní listy jsou vydávány zpravidla čtvrtletně, obyvatelům  obce Hřibiny-Ledská jsou poskytovány zdarma.

 

 

 1. REDAKCE, REDAKČNÍ RADA

 

Redakce, šéfredaktor (může to být i jen 1 osoba)

Šéfredaktor je volen a odvoláván redakční radou. Neměl by to být člen vedení obce či místní politické strany.

Šéfredaktor zodpovídá za včasné vydání periodika, pokrytí aktuálních a závažných témat, obsahovou vyváženost, dodržení právních norem a nestrannost, odsouhlasuje finální podobu zpravodaje.

      Svolává a organizuje porady redakce.

      Má v redakci finální slovo.

      Za svou práci se zodpovídá redakční radě.    

 

      Redakce – redaktoři

Redaktorem může být kterýkoliv člověk bez ohledu na bydliště. Neměl by to být člen vedení obce, neměl by se nechat ovlivňovat jinými vlivnými osobami, podnikateli apod. 

Redaktor dodává aktuální, nezaujaté a jazykově korektní články, dodržuje novinářskou etiku.

Je nestranný, snaží se o nadhled, popř. v komentářích jasně deklaruje, že se jedná o jeho osobní názor.

      Rozlišuje publicistiku a zpravodajství, informace si vždy ověří z více zdrojů.

Za svou práci se zodpovídá šéfredaktorovi, scházejí se minimálně před každým vydáním periodika.

 

      Dopisovatelé

     - zástupci vedení obce, příp. i okolních obcí či úřadů

     - zástupci spolků v obci

     - obyvatelé obce

 

Redakční  rada

Redakční radu volí zastupitelstvo obce vždy s omezeným mandátem (zpravidla 1 kalendářní rok) tak, aby se volba členů  RR neshodovala s termínem komunálních voleb. Člen RR může být volen opakovaně. Počet zastupitelů v RR by měl být vždy nižší než počet občanů, kteří nejsou politicky organizováni, ale mají zájem o věci veřejné. Pokud některý z členů RR začne působit ve vedení obce, je vhodné zvolit za něj do RR náhradníka.  Případné odvolání člena RR je rovněž v kompetenci zastupitelstva obce. Každý člen RR má právo rezignovat na svou funkci, a to písemně zastupitelstvu obce

     Redakční rada se schází minimálně 1x ročně, jednání je neveřejné.

     Tvoří pravidla pro vydávání periodika včetně např. ceníku inzerce, předkládá

     návrh rozpočtu na vydání OL ke schválení zastupitelstvem obce.

     Dohlíží na obsahovou i formální kvalitu zpravodaje, radí a předkládá   

     požadavky šéfredaktorovi.

     Volí a odvolává šéfredaktora.

     Rozhodování RR je kolektivní a většinové.

     RR je zodpovědná zastupitelstvu obce.

 

 

 1. KONCEPCE OBECNÍCH LISTŮ

 

 1. Vydávaný zpravodaj je nezávislý na všech politických, společenských, spolkových a jiných organizacích obce.
 2. Ve zpravodaji není možné uvádět příspěvky politického charakteru, např. volební programy stran a hnutí, politické komentáře apod., s výjimkou posledního vydání před komunálními volbami.
 3. Uveřejněné příspěvky musí být uvedeny se jménem autora, který odpovídá za kvalitu příspěvku včetně informací v něm obsažených.
 4. Články urážlivé, směřované jako výlev zášti vůči konkrétní osobě nebudou ve zpravodaji tištěny.
 5. Veškerá komerční sdělení jsou uveřejňována formou inzerce, která je zpoplatněna dle platného ceníku inzerce, schváleného zastupitelstvem obce.

 

 1. Obsahová struktura obecního zpravodaje:

  - úvodník starosty, případně člena zastupitelstva

  - Informace z jednání zastupitelstva obce (výňatky z usnesení)

  - další informace obecního úřadu

  - společenská kronika - životní jubilea, narození, úmrtí,…

  - informace ze spolků obce

  - novinky z jednotlivých částí obce, články dopisovatelů

  - nepravidelné rubriky, kultura, sport, apod.

  - slovo redakce, redakční rady,

  - inzerce

  - povinná tiráž 

Tiráž zpravodaje musí být uvedena na poslední straně a obsahuje zejména tyto údaje:

 - Obecní listy- čtvrtletník obce Hřibiny-Ledská, periodický tisk územního samosprávného celku, ev.č. MK ČR E 21827. Vydává Obecní úřad Hřibiny-Ledská 

   IČO 00579271.

 - kontaktní údaje – telefony, e-mailová adresa obce i zasílací adresa OL

 - náklad, příp. i ročník,  datum příští uzávěrky, odpovědný redaktor.

   Pozn.: pořadové číslo je uvedeno u názvu na přední titulní straně.

 

 

 1. UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ

 

 1. Příspěvky a náměty do OL je možné podat elektronicky na e-mail obce nebo na zasílací e-mail redakce: obecni.listy@seznam.cz ,                případně i písemně na Obecní úřad nebo členu redakce, šéfredaktorovi.
 2. Každé číslo OL má oficiální uzávěrku příspěvků, kterou stanovuje redakce a uvádí ji v předchozím čísle OL. Podklady dodané po uzávěrce nebudou už v aktuálním čísle uveřejněny.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Statut Obecních listů podléhá schválení zastupitelstvem obce.
 2. Účinnost nabývá tento statut dnem schválení.
 3. Statut bude zveřejněn na webových stránkách obce Hřibiny-Ledská.

 

Tento statut Obecních listů schválilo zastupitelstvo obce  Hřibiny-Ledská dne 25. 2. 2015 usnesením č. 4/2015

          a nahrazuje dosud platný „statut obecního zpravodaje“ ze dne 28.8.2013.

 

 

 

 

   ……………………….                                                                          ……………………….

   Bc. Martin Kubíček                                                                              Eva Potočková

        místostarosta                                                                                      starostka