Základní informace o obci Hřibiny - Ledská

 

Obec Hřibiny – Ledská leží v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 315 m. Území obce se rozkládá na 2 katastrálních územích (Hřibiny a Velká Ledská), zaujímá rozlohu 513 ha. Z toho je 295 ha zemědělské půdy, 169 ha lesní půdy, 5 ha vodních ploch, 9 ha zastavěných plocha a 34 ha ostatních ploch. Obec je převážně zemědělská. 

            Tvoří ji čtyři místní části: Hřibiny, Paseky, Velká Ledská a Malá Ledská. Každá z těchto místních částí má svoji historii a o každé z nich pochází první zmínka z jiné doby.

Paseky (původně Veselá) – první historický záznam pochází z roku 1387. Tehdy je zmiňován v Deskách dvorských jistý Mladota z Veselé, který zde sídlil.

Jméno Veselá měla bezpečně od Veselého odtud rozhledu po vůkolní krásné krajině. Z let 1651 a 1654 již známe současný název osady, jenž vznikl označením místa, kde byl vykácen les.

V letech 1849-1868 jsou částí Častolovic, od roku 1868 do1960 jsou částí obce Hřibiny.

Hřibiny - první zmínka o obci je z roku 1554. Z historie známe mnoho tvarů jména: Řibiny, Hřibany, Hříbany, Hržebiny, Hržebyny, Ržibin, Řibin. Název obce Řibin byl roku 1924 úředně změněn na Hřibiny.

Místní jméno vzniklo příponou -ina (hřib → hřibina). Bylo-li míst výskytu hřibů v daném územ více, použilo se množné číslo → hřibiny. Logiku má i jiný názor, že název vystihuje rozložení obce na terénní vlně, na hřebeni.

Až do roku 1848 jsou součástí častolovického panství. V letech 1849-1868 jsou částí Častolovic, od roku 1868 do1960 jsou samostatnou obcí.

Ledská – nejstarší zmínka pochází z doby po husitských válkách z roku 1442, kdy zde vládl Jan Kuchynka a patrně zde stávala tvrz, ale důkaz o tom je až z roku 1528, kdy zde vládl rod Absolonů. Jméno Ledská (poprvé použité v roce 1442) je patrně odvozeno od místního jména Ledce a mělo druhý tvar Ledecká (doloženo v roce 1654: „ves Ledeczka“). Z roku 1790 máme další tvar „Ledecž“, tj. Ledeč. První možnost vzniku jména říká, že ves Ledskou založili v rámci kolonizace lidé z Ledec. Druhá možnost uvádí, že vesnice byla založena na ledcích, což znamenalo původně lada, neorná pole.

V letech 1849 až 1960 je samostatnou obcí.

 

            Obce od roku 1850 náleží do okresu Rychnov n.Kn. s přestávkou let 1855-1868, kdy patřily do okresu Kostelec n.Orl. V letech 1960 - 1990 jsou všechny obce částí Častolovic.

 

            V roce 1990 bylo rozhodnuto o vzniku obce Hřibiny – Ledská. Občané zvolili sedmičlenné zastupitelstvo v čele se starostou.

Starostové obce Hřibiny – Ledská od roku 1991

Stanislav Mrázek: 1991 – 1992

Miroslav Zilvar: 1992 – 2006

Jaroslav Klapal: 2006 – 2013

Eva Potočková: 2013 – 2018

Jaroslav Klapal: 2018 – 2022

Ing. Jana Libotovská: 2022 – současnost

 

            Od roku 1991, kdy došlo k osamostatnění obce Hřibiny – Ledská, se podařilo zrealizovat řadu akcí a staveb: např. stavbu vodovodu, stavbu nové hasičské zbrojnice na Velké Ledské, plynofikace obce, rekonstrukce budovy obecního úřadu, zasíťování a prodej stavebních parcel na Pasekách, zakoupení hasičského auta, zvoničky na Malé Ledské a na Velké Ledské, hřiště na Pasekách, tenisový kurt na Velké Ledské, rekonstrukce hřiště na Malé Ledské, úprava a zpřehlednění zatáček s novými chodníky a autobusovými zastávkami na Velké Ledské a Hřibinách, opravy obecních cest, provozování skládky, hospodaření v obecních lesích, opravy rybníčků na Malé Ledské a Pasekách, zakoupení malotraktoru Yukon, vybudování sběrného dvora na Velké Ledské, I.etapu kanalizace s dočišťovacími nádržemi na Pasekách a Velké Ledské, zřízení kompostárny na Velké Ledské, stavbu dětských hřišť na Pasekách a Malé Ledské, zakoupení nákladního automobilu a další svozové techniky atd.

 

            První sčítání obyvatelstva z roku 1869 uvádí počet 614 trvale bydlících obyvatel. Vývoj počtu obyvatel uvádí následující přehled:

                                                             1869                  614

                                                             1900                  645

                                                             1930                  568

                                                             1950                  471

                                                             1961                  476

                                                             1970                  403

                                                             1980                  339

                                                             1991                  286

                                                             2001                  291

                                                             2004                  315

                                                             2010                  365

            K 1.1.2018 bylo v obci hlášeno k trvalému pobytu 353 obyvatel, z toho 143 mužů, 35 chlapců mladších 15 let, 143 žen a 32 dívek do 15 let.