Obecní listy

OBECNÍ LISTY - čtvrtletník obce Hřibiny - Ledská.

Periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 21827.
Vydává Obecní úřad Hřibiny - Ledská.

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popřípadě neuveřejnění příspěvku. Za obsah článků odpovídají v plné míře podepsaní autoři, jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej jak v elektronické, tak tištěné podobě v Obecních listech.
Náklad 150 kusů.

 

Máte-li zájem zveřejnit svůj článek v Obecních listech, neváhejte kontaktovat redakci našeho obecního periodika na emailové adrese obecni.listy@seznam.cz .