OBEC Hřibiny - Ledská

Obec Hřibiny – Ledská, je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona
č. 1 / 1993 Sb., Ústava České republiky a vznikla na základě zákona
č. 128  /2000 Sb., o obcích.

 

Obec Hřibiny – Ledská  je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

 

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Hřibiny – Ledská spravuje své záležitosti samostatně.


Výkon samostatné působnosti (samospráva)
Při výkonu této působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.


Výkon státní správy (přenesená působnost)

Obec Hřibiny – Ledská vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, dále se řídí obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.